Blog

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor Mirjana Knežević PR turistička agencija „Lazena“ Ježevica, 32 222 Ježevica, Čačak, PIB 110210603, MB 64730614, dana 17.10.2022.godine utvrđuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i Mirjana Knežević PR turistička agencija “Lazena” Ježevica kao organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Svojim potpisom na ugovoru – potvrdi o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja, Program putovanja i Potvrda o garanciji putovanja, koji čine sastavni deo ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio. Pored toga, putnik potvrđuje da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Organizator je u obavezi da, pre zaključenja Ugovora, obavesti putnika o svakoj promeni podataka iz programa, u pismenoj formi, ili na trajnom nosaču (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku.

Ako je putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, organizator je u obavezi o eventualnim promenama obavestiti ga, na način na koji je izvršena rezervacija. Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 sati. Ukoliko putnik ne obavesti organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja, za slučaj insolventnosti i naknade štete.

Pre zaključenja ugovora o organizovanju putovanja, organizator, odnosno posrednik je u obavezi daputniku pruži sve informacije, na srpskom jeziku, i to:

 • Osnovnim karakteristikama usluga putovanja:
  1. odredištu, planu putovanja i periodu boravka, sa danima, i ako je uključen smeštaj, broju obuhvaćenih noćenja
  2. prevoznom sredstvu, njegovim karakteristikama i kategoriji, mestu, datumu i vremenu polaska i povratka, trajanju i mestu zaustavljanja i presedanja na prevoz
  3. mestu, podacima o smeštajnom objektu (lokacija, vrsta, sadržina, kao i kategorija, u skladu sa propisima domicilne zemlje) i podacima o opremljenosti i nivou komfora smeštajne jedinice (soba, studio, apartman)
  4. broju, vrsti i načinu usluživanja obroka
  5. približnoj veličini grupe
  6. jeziku na kojem će se usluge pružati ukoliko korišćenje drugih usluga na strani putnika zavisi od efikasne usmene komunikacije
  7. mogućnosti putovanja lica sa smanjenom pokretljivošću, na zahtev putnika
 • poslovnom imenu, sedištu, matičnom broju organizatora, broju telefona kao i adresi e-pošte
 • prodajnoj ceni iskazanoj u jedinstvenom iznosu i istoj valuti, koja je pored usluga iz programa putovanja, odnosno posebnih zahteva putnika, sadrži i sve dodatne troškove, uključujući poreze, takse, kao i druge troškove koji su neodvojiv deo, i neophodni za realizaciju putovanja
 • načinu plaćanja, kao i iznosu iili procentu cene koji treba da budu plaćeni kao deopzit, kao i iznosu i dinamici plaćanja preostalog dela ugovorene cene
 • minimalnom broju putnika, ako je to uslov za realizaciju putovanja i krajnjem roku za obaveštavanje putnika za slučaj otkazivanja, zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika
 • zahtevima za pasoš i vizu, uključujući i okvirne periode potrebne za pribavljanje vize i informacije o zdravstvenim formalnostima u odredišnoj zemlji
 • mogućnost da putnik raskine ugovor u bilo kom trenutku pre otpočinjanja putovanja, uz obavezu plaćanja naknade u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima
 • dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju koje pokriva troškove raskida ugovora od strane putnika ili troškove pomoći uključujući i repatrijaciju u slučaju nezgode, bolesti ili smrti.

Ukoliko tačno vreme i datum polaska u vreme zaključenja ugovora nisu utvrđeni, organizator, ili će posrednik, obavestiti putnika o približnom vremenu polaska i povratka, najkasnije u roku od 48 sati pre otpočinjanja putovanja.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Putnik se za putovanje koje organizuje Mirjana Knežević PR turistička agencija “Lazena” Ježevica može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja Mirjana Knežević PR turistička agencija “Lazena” Ježevica (u daljem tekstu: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u programu (koji mora biti u potpunosti identičan sa programom putovanja organizatora bez ikakvih izmena ili dopuna) i ugovoru – potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika i ne navede broj i kategoriju licence organizatora ili pak program izmeni, organizator ne odgovara za izvršenje izmenjenog programa putovanja.

Prijava postaje punovažna kada je potvrđena od strane organizatora uz obavezno zaključenje pismenog ugovora – potvrde o putovanju, koji može biti i u elektronskoj formi shodno članu 3. Zakona o elektronskom potpisu (u daljem tekstu: ugovor).

Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju u iznosu od 50% od cene aranžmana ukoliko nešto drugo nije predviđeno programom putovanja, a ostatak do punog iznosa ugovorene cene 15 dana pre početka putovanja, ukoliko programom putovanja nije određen drugačiji rok.

Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 10. ovih uslova.

Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA :

Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povereno izvršavanje pojedinih usluga. Pored toga organizator putovanje je u obavezi:

 • da putniku blagovremeno pruži sve informacije u vezi sa programom putovanja koje naročito sadrže usluge koje su obuhvaćene cenom putovanja, vrste i kategoriju usluga, kao i vrste i cenu usluga koje nisu obuhvaćene programom putovanja
 • da sa putnikom zaključi pismeni ugovor – potvrdu o putovanju
 • da putniku uruči pisaniprogram putovanja, opšte uslove putovanja, opšte usloveputnogosiguranja,opšte uslove neživotnog osiguranja, kao i da ga upozna sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja
 • da putniku izda potvrdu o garanciji putovanja sa upustvom kako da postupa u slučaju nastanka osiguranog slučaja
 • da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti
 • da u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesaobraznost između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika. Organizator nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis usluge i u slučaju da je opis usluge na odgovarajući način blagovremeno ispravljen. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, putnik može da zahteva od organizatora da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za organizatora, putnik može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora
 • da putniku ponudi i izvrši povraćaj realne razlike između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati
 • da za aranžmane koje uključuju prevoz za vreme puta obezbedi vodiča, odnosno pratioca grupe, a da u mestu boravka obezbedi predstavnika bez obzira da li je putnik uplatio aranžman sa prevozom ili bez
 • da putniku neposredno pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika-lokalne agencije, ino partnera organizatora, telefon i adresu ovlašćenih lica kojima se putnik može obratiti za slučaj neodložne potrebe

4. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA :

 • Da se pre zaključenja ugovora, detaljno upozna sa uručenim programom, opštim uslovima putovanja i garancijom putovanjai da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata
 • da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, uključujući repatrijaciju u svoju zemlju, u slučaju nesreće ili bolesti, i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata
 • da uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja
 • da organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja
 • da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova
 • da odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove 4 prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana, odnosno programa putovanja
 • da istakne pisani prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlasćenom licu neposrednog pružaoca usluge (TZV. PRIGOVOR NA LICU MESTA) u momentu utvrđivanja nesaobraznosti izvršene usluge i zaključenog ugovora o putovanju, da bi se na njih moglo reagovati
 • da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.
  Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika
 • da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja

5. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cene su objavljene u programu putovanja i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u skladu sa važećim propisima, u dinarima ili u dinarskoj protivvrednosti strane valute, a obračun i uplata vrši se isključivo u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Za dan uplate računa se dan kada je putnik izvršio uplatu na blagajni agencije, kod ovlašćenog posrednika, odnosno dan kada su sredstva prispela na tekući račun organizatora kod poslovne banke. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja), plaćaju se na licu mesta ino partneru organizatora putovanja. Cene su utvrđene na osnovu ugovora sa našim partnerima i ne moraju odgovarati cenama objavljenim na licu mesta-destinaciji, gde putnik boravi, te eventualna razlika u ceni ne može biti predmet reklamacije. Putnik je dužan cenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cene u ratama, već se u tom slučaju imaju primeniti odredbe tačke 13 ovih opštih uslova. Cena programa putovanja uključujekombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, aerodromskih taksi, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno. Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove:fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, doplatne troškove smeštaja sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, broj kreveta i osoba u sobi, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, su determinisani od neposrednih pružaoca usluga, i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja, putnik mora posebno pisanim putem, ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene.

Organitzator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr.hotela,turističke agencije-posrednika i dr. Organizator je odgovoran za usluge koje su izvršila lica koja su postupala po njegovom nalogu, kao da je te usluge samostalno izvršio.

Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova između časa polaska i odlaska. Datum početka izavršetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vreme–čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smeštajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, staјаnju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom ilom, koje mogu da utiču na vreme poletanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi I poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovorreklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije, u odnosu n aprvo objavljeno vreme poletanja od strane aviokompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, organizator nesnosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. Obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Za putovanje autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Cena aranžmana odeđena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane izuzev uzakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene. Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cenu aranžmana – koje umanjenje deluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u ceni. Putovanje u poslednjem trenutku ili “last minute” znači da organizator po nižoj ceni može prodavati preostale turističke aranžmane kao i određen broj ili vrstu turističkih ponuda u predprodaji – “first minute” putovanje. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 15 dana pre početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u taksama za prevoz i u zakonom predviđenim slučajevima i udrugim slučajevima ukoliko je cena izražena u dinarima. Putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor zbog povećanja cene bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 6 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cena aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora – reklamacije putnika prema organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim – nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge, nema osnova za podnošenje prigovora – reklamacije organizatoru.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u ceni, srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi, i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 14,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 10,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.

Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smeštaja, ako drugačije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.

Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom.Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga. Raznovrsnost, kvalitet 7 hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).

Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan putniku uručiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe na srpskom jeziku, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Organizator je obavezan obavestiti putnika o karakteristikama smeštajnog objekta (lokacija, kategorija, sadržaj), o smeštajnoj jedinici (soba, apartman, studio, opremljenost, nivo udobnosti i druge karakteristike), o broju, rasporedu, karakteristikama i načinu služenja obroka.

Usluge transfera i prevoza putnika podrazumeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gde se usluga realizuje, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).

Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi putnik. Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje organizator putovanja angažuje. Putovanje avionom na redovnim linijama podrazumevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomeranje predviđenog vremena poletanja od strane avio kompanije kao i zakašnjenje aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbedonosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i slično, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima, koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik, koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 10. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u avionu, autobusu i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi 8 odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta.

Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se, i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike, državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata, i da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora, niti posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

10. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator može odustati od ugovora potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne 9 zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima, najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora, organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 48 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene. U slučaju prihvatanja novog ugovora, putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog ugovora.

Organizator je dužan da potrošaču naknadi troškove nastale raskidom ugovora, osim u slučaju raskida ugovora zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako je pre zaključenja ugovora obavestio potrošača da je izvršenje turističkog putovanja uslovljeno brojem prijavljenih putnika i da rok obaveštavanje potrošača o raskidu ne može biti kraći od pet dana od dana otpočinjanja turističkog putovanja i u slučaju prestanka ugovora zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, pri čemu se veliki broj prijavljenih putnika ne smatra kao nemogućnost ispunjenja. Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator imapravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:

 • 5% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

Za grupna putovanja, rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

 • 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
 • 50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako putnik, organizator odnosno posrednik obezbedi odgovarajuću zamenu,organizator ima pravo isključivo na naknadu stvarnih troškova. Takvim okolnostima smatraće se: iznenadna bolest i smrt putnika i njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno, bračnog druga ili tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno, usvojenika, usvojioca; elementarna nepogoda; zvanično proglašeno vanredno stanje zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz, kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, klimatski uslovi i sl. za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju zamene putnika iz ugovora o putovanju, ugovor o putovanju sa starim putnikom se poništava, a novi putnik mora zaključiti novi ugovor o putovanju.

Iznenadna bolest, podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno, infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja.

U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.

Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos, plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza.

12. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog prtljaga, od aerodroma do hotela i nazad, je isključivo stvar samih turista. Preporučuje se, da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu.

Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga ukupne težine do 20 kg po osobi. Svaki višak težine, naplaćuje se naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila prevoznika.Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.

Prevoz prtljaga avionom podrazumeva dozvoljenu težinu prtljaga do 20 kg po osobi. Svaki višak težine,naplaćuje se naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije – avio prevoznika. Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili posle putovanja. Sva svoja prava, po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili pak osiguravača i dr. prema važećim međunarodnim i domaćim propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu putem telefona ili web sajta.

Osim kod namere i grube nepažnje, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.

13. OSIGURANJE:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posredniknude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu organizator ima depozit u visini od 2.000 eur na računu 200-2899310101022-52 kod banke Poštanska štedionica a.d. MB 07004893 kao i važeću Garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete za kategoriju licence A u visini od 30.000 EUR kod Triglav osiguranja ADO Beograd, MB 07082428

Garancijom putovanje se u slučaju insolventnosti obezbeđuju:

 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska
 2. potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao
 3. potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja
 4. potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja, a u skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o zaštiti potrošača

Garancijom putovanja se u slučaju štete nanete putniku obezbeđuju:

 1. potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao
 2. potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja, a u skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o zaštiti potrošača.

Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

 

Garancija putovanja je izdata po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od strane osiguravajuće kompanije “Triglav osiguranje” ado Beograd, MB 07082428. Broj garancije putovanje je 470000054257 i važi u periodu od 17.10.2022.god. do 01.10.2023.god.

Korisnik garancije putovanja, putnik, aktivira garanciju putovanja bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja pisanim putem ili telegramom na “TRIGLAV OSIGURANJE” ADO BEOGRAD, ul. Milutina Milankovića 7A, Novi Beograd, na tel +381 11 33 05 100 ili na email: office@triglav.rs.

Potrebno je da putnik navede broj Ugovora i mesto putovanja, imena putnika ili broj telefona preko kojih ih Osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti i posebni uslovi Triglav osiguranja, potvrdu o garanciji putovanja pod rednim brojem Ugovora o putovanju, načinu njenog aktiviranja i da iste u celosti prihvata, program putovanja, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj Osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima)

14.PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +38132812205, faksa +38132812205, radnim danima od 9-16 h, subotom od 9-12h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@lazena.rs. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta pismeno saopštiti prigovor na nesaobraznost između ugovorene i pružene usluge lokalnom predstavniku organizatora. Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka razumni vremenski okvir da se eventualna nesaobraznost otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostatci). Ako nesaobraznost nije otklonjena na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je nesaobraznost otklonjena na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom. Ukoliko nedostatci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da u roku od8 dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nesaobraznosti, isključivo organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Organizator je dužan najkasnije u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor, odnosno u roku od 15 dana putniku isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji putnika, može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno, delimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom 14 neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.

Putnik može inicirati postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa, shodno važećim propisima, i to samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor organizatoru putovanja, u kom postupku je organizator putovanja dužan da učestvuje. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora putnik može da pokrene pred telom sa liste Ministarstva turizma i telekomunikacija:

Vansudsko.mtt

15. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:

Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako R. Srbije tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan da od pograničnih vlasti obezbediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrednostima i dragocenostima koje nosi sa sobom a iste je u obavezi, prilikom smeštaja deponovati u sef ili na recepciju smeštajnog objekta.

16. PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINAČNE USLUGE:

Program putovanja “na upit” jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na program putovanja “na upit”, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Putnik ima pravo da odustane od ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako programom nije drugačije određeno i to:

 • 5% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

Za grupna putovanja, rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije “na upit” ako se otkazuje kompletan ugovor:

 • 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
 • 50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Za individualne »rezervacije na upit«, putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 EUR, u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

17. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

18. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima predvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl.

Na sva pitanja koja nisu uredjena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosimai Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju primenu prava Republike Srbije i nadležnost suda,shodno važećim propisima.

Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 17.10.2022. godine, kada prestaju da važe Opšti uslovi putovanja objavljeni 08.11.2021. godine.

 

 

Direktor

Mirjana Knežević

Login

Najsigurniji način da pravovremeno saznate sve što vas interesuje o Vašem sledećem putovanju!

Adresa

Ježevica, Čačak, Srbija

Broj telefona

Email

The fastest way to find out all you need to know about your next journey with us is to contact us.

Address

Ježevica, Čačak, Srbija

Phone number

Email